Present Simple - test luk

Uzupełnij luki w zdaniach poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach. Występują tu zdania twierdzące, pytania (pytajnik na końcu zdania) lub przeczenia ("not" w nawiasie). Możesz używać zarówno form pełnych, jak i skróconych.
Po rozwiązaniu kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ". Aby wrócić na stronę kliknij "POWRÓT NA STRONĘ".

Możesz szybko przechodzić do następnego pola klawiszem "Tab"1. I (work) in a shop. My brother (work) in the office.
2. “ (you/ like) orange juice?” “Yes, I .” (krotka odpowiedz)
3. Where (you/ live)?
4. She (love) opera but I (not like) it.
5. “What time (the train/ arrive)?” “At 11:32.”
6. (Sports commentator:) Beckham (pass) the ball to Gerrard and he (score)! GOAL!
7. I (seldom/ cook). I (usually/ eat out).
8. John (have) a shower every day.
9. When you (mix) red and white, you (get) pink.
10. Sue (always/ arrive) at work early.
11. “Where (you/ usually/ go) on holiday?” “Hajduszoboszlo, Hungary.”
12. (you/ have) a car?
13. How many brothers and sisters (you/ have)?
14. I (not go) to the cinema very often.
15. Paul is a vet. He (treat) sick animals.
16. Linda (live) in London but her parents (live) in Bournemouth.
17. It (snow) a lot in winter.
18. Where (Kitty/ work)?
19. Georgina (always/ go out) on Friday evenings.
20. The sun (rise) in the east and (set) in the west.
21. Ian (start) work at 9 a.m. and (finish) at 4 p.m.
22. “ (you/ help) your parents with the housework?” “No, I .” (krotka odpowiedz)
23. If we (not hurry), we’ll be late!
24. Johnny (watch) TV for four hours every day.
25. What (giraffes/ eat)?
26. The Earth (go) round the Sun.
27. How much time (we/ have)?
28. “ (he/ play) any sports?” “Yes, .” (krotka odpowiedz)
29. She (never/ listen) to her parents.
30. My friends (often/ visit) me.