Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - zebrane z egzaminów z lat ubiegłych

Uzupełnij zdania tłumacząc na angielski fragmenty w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest bezwzględna poprawność.
1. Why (grasz) this silly computer game now? You have some homework to do, don’t you?
2. That’s (najdroższy) watch in the shop.
3. Mark teaches people (jak prowadzić) a car.
4. Agatha Christie’s books (są sprzedawane) in millions of copies.
5. An hour ago (był) a serious car accident in the High Street
6. (Zamierzam) be an architect when I finish my studies.
7. My cousin is taller than me and her (włosy są) darker.
8. (Trzech mężczyzn) tried to rob a bank yesterday after midnight.
9. Queen Elizabeth II (urodziła się) in 1926.
10. We won’t organise the trip because (nie ma żadnych) students who want to go.
11. (Nie widziałam) Jane since last Sunday.
12. Daniel will go to Britain (aby uczyć się) English.
13. This jumper is (za mały) . Have you got a bigger one?
14. Is that (twojego brata) bike?
15. (Jest gorąco) so take off your jacket.
16. My uncle (mieszka) in Wales since he got married two years ago.
17. I think you (nie powinnaś zabierać) your dog with you on the next holiday.
18. (Czy interesujesz się) in modern art by any chance?
19. Look at this photo! I like the girl (która siedzi) next to John.
20. (Czy musiałeś) leave so early in the morning?