Środki językowe - Uzupełnianie zdań - część 5 - mix

Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z nawiasów odpowiednio je przekształcając.
Następnie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ".

1
(the dinner / smell) delicious.
delicious.
2
Who (the sculpture / make) by?
Who by?
3
Why (you / be / late) yesterday?
Why late yesterday?
4
(be / Toyota cars / make) in Japan?
in Japan?
5
I (use / watch) a lot of films when I was younger.
I a lot of films when I was younger.
6
(He / drive) home when he crashed into a tree.
home when he crashed into a tree.
7
Where (you / go) on your last holiday?
Where on your last holiday?
8
My car (not be / repair) yet.
My car yet.
9
What’s (interesting / film) you’ve ever seen?
What’s you’ve ever seen?
10
When (the temperature / fall) below zero, water freezes.
When , water freezes.
11
My house (be / modern) yours.
My house than yours.
12
Jake (drive / careful) in our family.
Jake in our family.
13
If (I / be / you), I wouldn’t drink so many fizzy drinks.
If , I wouldn’t drink so many fizzy drinks.

14
Mum won’t let him go out (unless / he / do) homework.
Mum won’t let him go out homework.

15
I’ll never (forget / visit) Venice. It was so romantic.
I’’ never Venice. It was so romantic.

16
They (go / swim) every Friday.
They every Friday.

17
(read / be) my mum’s hobby.
my mum’s hobby.

18
Ashley (enjoy / jog). She runs every morning.
Ashley . She runs every morning.