Zdania warunkowe typ I - wersja z trybem rozkazującym (If/Unless/When + Present Simple + tryb rozkazujący)

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK:
borrow – pożyczyć (od kogoś), lend – pożyczyć (komuś), make mistakes – popełniać błędy,
let (sb) in – wpuścić (kogoś) do środka, leave a message – zostawić wiadomość

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach warunkowych korzystając z czasowników podanych w nawiasach. Możesz używać form skróconych lub pełnych.
[PODPOWIEDŹ: w trybie rozkazującym nie używamy zaimków osobowych I, you, he, she itd.]
1. If he (ask) to borrow money, (not lend) him any.
2. If you (ride) a bike, (wear) a helmet.
3. (tell) him to be quiet if he (talk) again.
4. If you (be) ill tomorrow, (not come) to work.
5. Please (correct) us if we (make) any mistakes.
6. If your plane (arrive) early, (wait) for me in the coffee bar.
7. If a stranger (ring) the doorbell, (not let) him in.
8. Unless there (be) milk, (go) to the shop.
9. (help) him when he (ask) you.
10. (leave) the message when you (hear) the beep.