Zdania warunkowe typ I - Pytania

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK:
behave – zachowywać się, promise – obiecać, keep a secret – dotrzymać tajemnicy

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach warunkowych korzystając z wyrazów podanych w nawiasach. Pamiętaj, o formach pytających.
[PODPOWIEDŹ: formy pytające wystąpią w części wyrażanej czasem Future Simple].
1. If (the weather/ be) fine, (we/ go) to the beach?
2. If (I/ behave) well, (you/ buy) me this toy?
3. (she/ come) if (I/ ask) her?
4. (it/ be) alright if (I/ leave) now?
5. If (you/ have) time, (you/ take) me to the cinema?
6. If (there/ be) nothing on TV, (we/ go) for a walk?
7. (you/ let) me play the computer if (I/ tidy) my room?
8. (you/ look) after my dog when (I/ go) on holiday?
9. If (I/ promise) to keep the secret, (you/ tell) me?
10. If (Jack/ be) late, (we/ wait) for him?