Czas Past Simple i czasownik 'to be' w czasie przeszłym

Wybierz właściwe formy.