So czy such?

Wybierz poprawne odpowiedzi.

Zasady:

SO, czy SUCH?

Wyrazy ‘so’ i ‘such’ można rozumieć jako ‘tak, -i, -a, -e’. Wyrażają więc szczególną intensywność jakiejś cechy opisywanej osoby lub przedmiotu.
He’s so clever. = On jest taki mądry.
It’s such a beautiful day. = To taki piękny dzień.


‘So’ łączy się z przymiotnikami, przysłówkami oraz kwantyfikatorami (czyli wyrazami określającymi ilość np.: a lot = dużo, wiele, mnóstwo).

It’s so hot. = Jest tak gorąco. (so + przymiotnik)
She speaks so quietly. = Ona mówi tak cicho. (so + przysłówek)
There’s so much to do. = Jest tak wiele do zrobienia. (so + kwantyfikator).


‘Such’ łączy się z rzeczownikami (!choć przeważnie bywa tak, że między ‘such’, a rzeczownikiem stoi przymiotnik określający ten rzeczownik!). Dlatego przymiotniki napiszę w nawiasie:

It’s such a (beautiful) day. = To taki (piękny) dzień.
She’s such an (amazing) friend. = Ona jest taką (niesamowitą) przyjaciółką.
It’s such (nice) weather. = Jest taka (ładna) pogoda.


W wyrażeniach z ‘such’ występowanie rodzajnika ‘a(n)’ związane jest z jego użyciem tj. występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej – ‘an’ przed rzeczownikami rozpoczynającymi się na samogłoskę, natomiast ‘a’ przed innymi. Jeśli rzeczownik jest niepoliczalny lub w liczbie mnogiej, wtedy nie stawiamy ‘a(n)’ w ogóle. Jest to zilustowane przykładami powyżej. Pamiętaj też, że wersja rodzajnika (‘a’ czy ‘an’) uzależniona jest o pierwszej litery przymiotnika stojącego przed rzeczownikiem, a nie samego rzeczownika np.:
He’s such a friend. ALE: He’s such an amazing friend.