Strona główna
GRAMATYCZNE
TESTY

                               

 

przejdź na koniec tabeli


TESTY GRAMATYCZNE OGÓLNE
POZIOMY TRUDNOŚCI: 1/5 - NAJŁATWIEJSZY | 2/5 - ŁATWY | 3/5 - ŚREDNI | 4/5 - TRUDNY | 5/5 - BARDZO TRUDNY
Uruchom część 1
Uruchom część 2
Uruchom część 3
Uruchom część 4
Czasowniki nieregularne
Formy past simple (tzw. II kolumna) i past participle (III kolumna)
Krzyżówka. Hasła zawierają podpowiedzi typu "II kolumna od czasownika oznaczającego łamać". Krzyżówka 1: zawiera czasowniki be - eat, krzyżówka 2: fall - lend, 3: let - show, a 4: shut - write.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 01.03.09
Uruchom ćwiczenie Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem
Objective/ subjective adjectives + nouns
Rozsypanka. Ułóż wyrazy w takiej kolejności, aby utworzyły poprawne zdania. Zwróć szczególną uwagę na kolejność przymiotników przed rzeczownikami.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 23.09.12
Uruchom ćwiczenie Zdania warunkowe typ 0 (Zero Conditional)
If/When + Present Simple + Present Simple
Dopasowywanka. Połącz połowy zdań przeciągając i upuszczając prostokąty z prawej strony na te z lewej.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 24.01.12
Uruchom ćwiczenie Zdania warunkowe typ I (First Conditional)
Wersja podstawowa tj. If/Unless/When + Present Simple + Future Simple
Dopasowywanka. Połącz połowy zdań przeciągając i upuszczając prostokąty z prawej strony na te z lewej.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 10.01.09
Uruchom ćwiczenie
Zdania warunkowe typ I (First Conditional)
Wersja podstawowa tj. If/Unless/When + Present Simple + Future Simple
Uzupełnianie luk. Uzupełnij luki w zdaniach warunkowych wstawiając czasowniki z nawiasów we właściwych formach.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 10.01.09
Uruchom ćwiczenie
Zdania warunkowe typ I (First Conditional)
Zamiana "If" na "Unless" i odwrotnie
Przepisz początki zdań warunkowych zaczynające się od "if" tak, aby zaczynały się na "unless" lub odwrotnie. Pamiętaj, że "unless" = "if not". Pamiętaj również, że taka zamiana nieraz pociąga za sobą inne (np: w 3 os. l. poj. i inne)
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5
Dodano: 10.01.09
Uruchom ćwiczenie Zdania warunkowe typ I (First Conditional)
Wersja z trybem rozkazującym tj. If/Unless/When + Present Simple + tryb rozkazujący
Zdania warunkowe mają różne formy. W tym ćwiczeniu poćwiczysz wariant, w którym w części wynikowej zamiast Future Simple używa się trybu rozkazującego (Tell me., Don't talk itp.)
(np: If she comes, TELL her to call me. = Jeśli przyjdzie, POWIEDZ jej by do mnie zadzwoniła.)

POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5
Dodano: 10.01.09
Uruchom ćwiczenie Zdania warunkowe typ I (First Conditional)
Formy pytające tj. If/Unless/When + Present Simple + forma pytająca Future Simple
Zdania warunkowe występują również w formie pytającej. Pytania w tych zdaniach tworzymy inwersją czasu Future Simple.
(np: Will she come if I ask her?, If you tell him, will he keep the secret?)

POZIOM TRUDNOŚCI: 4/5
Dodano: 10.01.09
Uruchom ćwiczenie Zdania warunkowe typ 2 (Second Conditional)
Zdania warunkowe typ 2 oraz udzielanie rad If I were you
Ćwiczenie z lukami. 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 10.01.11
Uruchom ćwiczenie Zdania warunkowe typ 3 (Third Conditional)
Formy twierdzące, pytające i przeczące
15 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 4/5
Dodano: 16.03.12
Uruchom ćwiczenie Wishes
Wish w odniesieniu do przyszłości, przeszłości i irytujących nawyków innych.
15 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 4/5
Dodano: 16.03.12
Uruchom ćwiczenie Policzalność i niepoliczalność - Plural - liczba mnoga rzeczowników
Formy regularne, zmiany w pisowni, formy nieregularne
Ćwiczenie polega wpisaniu liczby mnogiej podanych rzeczowników. Należy pamiętać o wszystkich zmianach w pisowni, a także o formach nieregularnych. Wszelkie zasady znajdziesz TUTAJ.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 28.10.08
Uruchom ćwiczenie

Wersja z wpisywaniem

Policzalność i niepoliczalność  - Quantifiers - Kwantyfikatory
Kwantyfikatory some, any, a lot (of), much, many, (a) little, (a) few lub a(n).
Uzupełnij luki powyższymi kwantyfikatorami. Aby odświeżyć sobie pamięć przeczytaj teorię TUTAJ.
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5

Dodano: 27.01.09
Uruchom ćwiczenie

Wersja z wpisywaniem

Policzalność i niepoliczalność  - Quantifiers - Kwantyfikatory - rozszerzenie
Kwantyfikatory some, any, a lot (of), much, many, (a) little, (a) few, a(n), no, none (of).
Uzupełnij luki powyższymi kwantyfikatorami. Aby odświeżyć sobie pamięć przeczytaj teorię TUTAJ.
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5

Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie Some-, any-, no-, every- w połączeniach z -body/ -one, -thing, -where
Użycie wyrazów somebody, something, somewhere itp.
Test wyboru. 30 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5

Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie Czasy gramatyczne - określniki czasu
Określniki z przyimkami at, in i on.
Uzupełnij luki tak, aby powstały poprawne określniki czasu.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 21.02.09
Uruchom ćwiczenie Czasownik być - to be (am, is i are)
Szyk zdań twierdzących, pytań i przeczeń.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 15 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 12.09.13
Uruchom ćwiczenie Formy teraźniejsze czasownika być - to be (am, is i are)
to be - test luk.
Gramatyczny test luk. Zdania z lukami, które należy uzupełnić poprawnymi formami czasownika to be. Występują zdania twierdzące, pytania i przeczenia. Test zawiera ok. 30 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5

Dodano: 30.08.10
Uruchom ćwiczenie Present Simple
Szyk zdania i położenie określników "every day", "at weekends", "often" i innych.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 25 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 4.03.12
Uruchom ćwiczenie Present Simple
Present Simple - Test luk.
Gramatyczny test luk. Zdania z lukami, które należy uzupełnić poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach. Występują zdania twierdzące, pytania, przeczenia i krótkie odpowiedzi. Test zawiera ok. 40 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 30.08.10
Uruchom ćwiczenie Present Simple
Present Simple - tworzenie pytań i przeczeń.
Na podstawie podanych zdań twierdzących uzupełnij pytania i przeczenia. Pamiętaj, że w zdaniach z 'to be' pytań nie tworzy się przez do/ does !
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 15.11.09
Uruchom ćwiczenie Present Continuous
Present Continuous - Test luk.
Gramatyczny test luk. Zdania z lukami, które należy uzupełnić poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach. Występują zdania twierdzące, pytania, przeczenia i krótkie odpowiedzi. Test zawiera ok. 40 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 30.08.10
Uruchom ćwiczenie Present Continuous
Szyk zdania i położenie określników "now", "this week", "at present" i innych.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 25 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 6.03.12
Uruchom ćwiczenie Present Continuous
Szyk zdania w czasie Present Continuous.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 15 zdań. Wystarczy kliknąć na wyrazy i przeciągnąć je na linie.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 29.08.10
Uruchom ćwiczenie Present Simple i Present Continuous
Present Simple, Present Continuous i podstawowe czasowniki statyczne.
Zdania z lukami, które należy uzupełnić wpisując w puste pola poprawne formy czasowników. Pamiętaj czym są czasowniki statyczne i półstatyczne (n.p.: smell = pachnieć (statyczny) lub wąchać (zwykły).
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 17.10.14
Uruchom ćwiczenie Present Simple i Present Continuous
Present Simple, Present Continuous i czasownika 'to be' - ćw. ogólne.
Gramatyczny test wyboru. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 18.05.08
Uruchom ćwiczenie Czasowniki statyczne (tzw. stative verbs)
Czasowniki statyczne na przykładzie zdań w Present Simple i Present Continuous.
Gramatyczny test wyboru. 25 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 18.01.11
Uruchom ćwiczenie Present Simple i formy teraźniejsze to be - am/ is/ are.
Tworzenie pytań w czasie Present Simple i formie teraźniejszej to be - am/ is/ are.
Gramatyczny test wyboru. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi. Tworzenie pytań przez do/ does lub inwersję.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 25.01.12
Uruchom ćwiczenie Formy przeszłe czasownika być - to be (was i were)
to be w formie przeszłej- test luk.
Gramatyczny test luk. Zdania z lukami, które należy uzupełnić poprawnymi formami czasownika to be w formie przeszłej. Występują zdania twierdzące, pytania i przeczenia. Test zawiera ok. 30 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5

Dodano: 30.08.10
Uruchom ćwiczenie Formy przeszłe czasowników używane w Past Simple
Czasowniki regularne i nieregularne.
Napisz formy przeszłe podanych czasowników. 20 czasowników.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5

Dodano: 29.02.12
Uruchom ćwiczenie Past Simple
Past Simple - Test luk.
Gramatyczny test luk. Zdania z lukami, które należy uzupełnić poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach. Występują zdania twierdzące, pytania, przeczenia i krótkie odpowiedzi. Test zawiera ok. 40 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 30.08.10
Uruchom ćwiczenie Past Simple
Szyk zdania i położenie określników "last week", "yesterday" i innych.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 6.03.12
Uruchom ćwiczenie Past Simple i forma przeszła to be - was/ were
Past Simple i forma przeszła 'to be' - ćwiczenie ogólne
Gramatyczny test wyboru. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 19.05.08
Uruchom ćwiczenie Past Simple i forma przeszła to be - was/ were
Tworzenie pytań w czasie Past Simple i formie przeszłej to be - was/ were.
Gramatyczny test wyboru. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi. Tworzenie pytań przez did lub inwersję.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 20.01.12
Uruchom ćwiczenie used to
Alternatywne sposoby mówienia o przeszłych nawykach i stanach stałych
Przepisz podane zdania wykorzystując wyrażenie used to. Jeśli nie jest to możliwe (used to ma swoje ograniczenia) postaw znak X.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 29.02.12
Uruchom ćwiczenie used to i Past Simple
Przeszłe nawyki i stany stałe kontra czynności jednorazowe
Wybierz, które rzeczy da się wyrazić poprzez used to i Past Simple, a które tylko za pomocą Past Simple.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 29.02.12
Uruchom ćwiczenie Past Simple i Past Continuous
Past Simple i Past Continuous
Dopasowywanka. Dopasuj fragmenty zdań - połączenie obu czasów w zdaniach złożonych.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 27.09.12
Uruchom ćwiczenie Past Simple i Past Continuous
Szyk zdania i położenie określników "all", "while", "when" i innych.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 15 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 7.03.12
Uruchom ćwiczenie Present Perfect (Simple)
Szyk zdania i położenie określników "already", "yet" i innych.
Rozsypanka wyrazowa. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Ćwiczenie zawiera 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 27.08.10

Uruchom ćwiczenie 1

Uruchom ćwiczenie 2

Present Perfect i Past Simple
Wszystkie formy w obu czasach.
Wybierz poprawne formy. 2 x 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 21.03.12
Uruchom ćwiczenie
Present Perfect (Simple) i Present Perfect Continuous
Wybór właściwego czasu perfect na podstawie sensu i określników.
Uzupełnij luki właściwymi formami czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Test zawiera ok 40 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie
Present Perfect (Simple) i Present Perfect Continuous
Wybór właściwego czasu perfect na podstawie sensu i określników.
Przeczytaj opisy sytuacji i uzupełnij luki w zdaniach poprawnymi formami czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. W każdej parze musisz użyć obu czasów. Podpowiedź: Present Perfect Simple skupia się na konkrecie, czynności dokonanej choćby częściowo, natomiast Present Perfect Continuous skupia się na trwaniu. 
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie Future Simple
Wyrażanie spontanicznych decyzji (on-the-spot decisions)

Uzupełnij luki wstawiając poprawnymi formami ww. czasów. 
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.05.12
Uruchom ćwiczenie Wyrażanie przyszłości
Użycie Future Simple (will) i to be going to.

Test wyboru (30 pytań). Wybierz poprawne formy.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 25.04.13
Uruchom ćwiczenie Wyrażanie przyszłości
Użycie Present Simple, Present Continuous, Future Simple i to be going to.

Test luk

Uzupełnij luki wstawiając poprawnymi formami ww. czasów. 
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie Gerund, full infinitive i bare infinitive - wersja najłatwiejsza
Formy Gerund (czasownik z -ing np: going), bare infinitive (bezokolicznik bez 'to' np: go) oraz full infinitive (czasownik z 'to' np: to go)
Gramatyczny test wyboru. Ćwiczone są tu formy gerund i czasowniki z/ bez 'to'. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi. Wersja łatwiejsza.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 29.05.15
Uruchom ćwiczenie Gerund, full infinitive i bare infinitive - wersja średnia
Formy Gerund (czasownik z -ing np: going), bare infinitive (bezokolicznik bez 'to' np: go) oraz full infinitive (czasownik z 'to' np: to go)
Gramatyczny test wyboru. Ćwiczone są tu formy gerund i czasowniki z/ bez 'to'. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi. Wersja łatwiejsza.
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5
Dodano: 19.05.08
Uruchom ćwiczenie Gerund, full infinitive i bare infinitive - czasowniki zaawansowane.
Formy Gerund (czasownik z -ing np: going), bare infinitive (bezokolicznik bez 'to' np: go) oraz full infinitive (czasownik z 'to' np: to go)
Gramatyczny test wyboru. Ćwiczone są tu formy gerund i czasowniki z/ bez 'to'. Zdania z lukami, które należy uzupełnić klikając na jedną z trzech podanych odpowiedzi. Wersja z czasownikami trudniejszymi.
POZIOM TRUDNOŚCI: 4/5
Dodano: 12.01.11
Uruchom ćwiczenie Question tags - "pytania ogonkowe"
Question tags - podstawowe formy + trzy wyjątki
Ćwiczenie, w którym należy uzupełnić luki w zdaniach wstawiając odpowiednie question tags, czyli końcówki pytające lub pytania ogonkowe odpowiadające naszym nieprawdaż? prawda? lub potocznie nie?.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 20.10.08
Uruchom ćwiczenie Czasowniki modalne
Ćwiczenie mieszane: have to, must, mustn't, could, be able to, should, can
Test wyboru. Uzupełnij luki w zdaniach wybierając właściwy czasownik modalny A, B lub C. 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5
Dodano: 14.01.09
Uruchom ćwiczenie Czasowniki modalne
Czasownik should (powinno się - powinienem, powinieneś, powinnaś itd.)
Dopasuj porady do problemów.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 14.01.09
Uruchom ćwiczenie 1

Uruchom ćwiczenie 2

Czasowniki modalne
Czasownik have to  (musieć)
Uzupełnij luki właściwymi formami czasownika have to (twierdzącymi, pytającymi lub przeczącymi w czasie teraźniejszym lub przeszłym).
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 18.02.09 i 4.04.12
Uruchom ćwiczenie
Czasowniki modalne
Czasowniki have to, must, should, ought to, can, could, may, might, mustn't, needn't.
Wybierz właściwe czasowniki modalne.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie
Czasowniki modalne
Czasowniki have to, must, should, ought to, can, could, may, might, mustn't, needn't.
Przetłumacz podane fragmenty zdań na język angielski tak, aby pasowały gramatycznie i stylistycznie do pozostałych części zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie Strona bierna - Passive voice
Strona bierna w Present Simple (am/is/are + III/-ed) i Past Simple (was/were + III/-ed)
Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi formami czasownika to be i czasowników w nawiasach. Zdecyduj, czy to co jest opisywane w zdaniu nadal się dzieje, czy już się wydarzyło i na tej podstawie wybierz formę.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 17.01.09
Uruchom ćwiczenie Strona bierna - Passive voice
Strona bierna w Present Simple (am/is/are + III/-ed) i Past Simple (was/were + III/-ed)
Uzupełnij luki w zdaniach w stronie biernej. Wykorzystaj czasowniki z podanych zdań w stronie czynnej.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 22.03.09
Uruchom ćwiczenie Strona bierna - Passive voice
Strona bierna w Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi
Przekształć 15 zdań na stronę bierną i wpisz je w luki.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 16.04.11
Uruchom ćwiczenie Stopień wyższy i najwyższy przymiotników - Comparative and Superlative
Formy regularne, nieregularne i zmiany w pisowni w stopniu wyższym/ najwyższym
(big - bigger - the biggest;  good - better - the best itp.)
 
Uzupełnij luki formami w stopniu wyższym i najwyższym podanych przymiotników. Pamiętaj o zmianie pisowni oraz formach nieregularnych.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 17.01.09
Uruchom ćwiczenie Stopień wyższy i najwyższy przymiotników - Comparative and Superlative oraz wyrażenie (not) as...as.
Porównywanie osób i przedmiotów - stopień wyższy i najwyższy przymiotników oraz (not) as...as. (older than..., not as tall as itp.) 
Uzupełnij luki formami podanych przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym lub z wyrażeniem (not) as...as tak, aby powstałe zdania porównujące zgadzały się z informacjami podanymi na obrazkach.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 18.01.09
Uruchom ćwiczenie Stopień wyższy i najwyższy przymiotników oraz wyrażenie (not) as...as.
Stopień wyższy, najwyższy oraz równy w wyrażeniu as...as w zdaniach.
Test wyboru. 30 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 14.01.11
Uruchom ćwiczenie Zaimki.
Zaimki osobowe (I, you, he, she...), zaimki dzierżawcze (my, your, his, her... lub mine, yours, his, hers...) oraz zaimki w funkcji dopełnienia (me, you, him, her...).
Uzupełnij luki właściwymi zaimkami. W nawiasach podano zaimki, od których należy wyjść, n.p.: (I) - I, my, mine lub me. .
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 2.11.09
Uruchom ćwiczenie Zaimki.
Zaimki osobowe (I, you, he, she...), zaimki dzierżawcze (my, your, his, her... lub mine, yours, his, hers...) oraz zaimki w funkcji dopełnienia (me, you, him, her...).
Wybierz poprawne zaimki. 15 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 28.10.12
Uruchom ćwiczenie
Przymiotniki i przysłówki.
Przymiotniki (nice, happy, beautiful...) i przysłówki (nicely, happily, beautifully...) w zdaniach.
Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi wyrazami (przymiotnikami lub przysłówkami). W przypadku tych drugich będziesz je musiał utworzyć z podanych przymiotników - jeśli nie pamiętasz jak to zrobić przeczytaj TUTAJ. Pamiętaj o formach nieregularnych!
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5
Dodano: 6.12.09
Uruchom ćwiczenie Liczebniki.
Liczebniki 1-1000
Napisz podane liczebniki słownie. Wymagana jest bezwzględna poprawność pisowni.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 29.08.10
Uruchom ćwiczenie
Czasownik specjalny have got - mieć
Czasownik have got - test luk
Gramatyczny test luk. Zdania z lukami, które należy uzupełnić poprawnymi formami czasownika have got. Występują zdania twierdzące, pytania i przeczenia. Test zawiera ok. 30 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 30.08.10
 

Uruchom ćwiczenie

 

Rodzajnik nieokreślony a(n) i określony the.
Rodzajniki a(n) i the - test luk
Uzupełnij luki w zdaniach wstawiając a, an, the lub gdy żaden rodzajnik nie pasuje wstaw znak "-" (myślnik).         Test zawiera ok. 35 luk.
POZIOM TRUDNOŚCI: 3/5
Dodano: 2.10.10
Uruchom ćwiczenie Zaimki pytające Who? Whose? How often? itd.
Dopasowywanka.

Dopasuj polskie zaimki pytające do ich angielskich odpowiedników.
POZIOM TRUDNOŚCI: 1/5
Dodano: 7.03.12
Uruchom ćwiczenie Zaimki pytające Who? Whose? How often? itd. w zdaniach.
Test wyboru

Uzupełnij pytania tak, aby pasowały do podanych odpowiedzi. 25 zdań. 
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 22.01.12

 

Uruchom ćwiczenie

 

Zaimki pytające who? whose? itd.
Krzyżówka

Uzupełnij krzyżówkę zaimkami pytającymi. Jako hasła podano przykładowe odpowiedzi. 
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 10.12.10

Uruchom ćwiczenie

Relative clauses - Zdania względne
Wprowadzanie dodatkowych informacji za pomocą who, which, where, whose i that.

Wybierz z listy właściwe zaimki. 
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 4.04.12

Uruchom ćwiczenie

So czy such?
Użycie so przed przymiotnikami/ przysłówkami/ kwantyfikatorami oraz such (such a/ such an) z rzeczownikami.

Wybierz prawidłową odpowiedź. Przypomnienie zasad w ćwiczeniu. 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 18.12.11
Uruchom ćwiczenie Przymiotnik z końcówką '-ed' lub '-ing'
Użycie czasowników w formie past participle lub gerund w funkcji przymiotnika.

Wybierz prawidłową odpowiedź. Przypomnienie zasad w ćwiczeniu. 26 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 27.12.11
Uruchom ćwiczenie Zaimki zwrotne i emfatyczne (Reflexives) i wyrażenie each other.
Użycie zaimków myself, yourself itd. i wyrażenia each other.

Wybierz prawidłową odpowiedź. 25 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 20.01.12
Uruchom ćwiczenie Too i enough.
Użycie wyrazów too i enough z przymiotnikami, przysłówkami i rzeczownikami.

Wybierz prawidłową wersję. 20 zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 24.01.12
Uruchom ćwiczenie Too i enough.
Przepisywanie zdań. Too i enough z przymiotnikami.

Przepisz zdania tak, aby znaczyły to samo. Zdania z too należy przepisać z wykorzystaniem enough i odwrotnie.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 24.01.12
Uruchom ćwiczenie Wyrażanie celu.
Zdania z bezokolicznikiem celu to... (= żeby...) i so as not to... (= żeby nie...)
Dopasuj połowy zdań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 28.02.12
Uruchom ćwiczenie Wyrażanie celu.
Zdania z bezokolicznikiem celu to... (= żeby...) i so as not to... (= żeby nie...)
Wybierz poprawne formy.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 28.02.12
Uruchom ćwiczenie Spójniki.
Spójniki because, or, so, if, but, unless, before, after, and i then w zdaniach.
Wybierz poprawne spójniki.
POZIOM TRUDNOŚCI: 2/5
Dodano: 28.02.12
Uruchom ćwiczenie Indirect questions - pytania pozorne.
Mniej bezpośredni sposób zadawania pytań
Jesteś dziennikarzem (-rką). Przepisz pytania zadane gwieździe muzyki w formie pytań pozornych. 12 pytań.
POZIOM TRUDNOŚCI: 4/5
Dodano: 29.02.12
 


                                                                                               Do góry