Third Conditional - Zdania warunkowe typ III

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK:
fall off – spaść (z roweru, konia, drzewa), oversleep – zaspać, miss the bus – spóźnić się na autobus, have a day off – mieć wolny dzień, win a competition – wygrać konkurs, zawody, wither – uschnąć, scratch – porysować

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach warunkowych korzystając z czasowników podanych w nawiasach. Możesz używać form skróconych lub pełnych.
1. If I (not fall) off my bike, I (not break) my arm.
2. If I (not oversleep), I (not miss) the bus.
3. If you (go) to Jake’s party, you (have) great fun.
4. If I (know) you were ill, I (visit) you.
5. I (go) to the cinema if I (have) a day off.
6. If Susie (take) a camera for the trip, she (take) lots of photos.
7. My girlfriend (kill) me if I (forget) her birthday yesterday.
8. If the weather (not be) so bad, he (not have) the accident.
9. I (not fail) the test if I (study) harder.
10. If he (practise) longer, he (win) the competition.
11. If Susie (water) the plants, they (not wither).
12. If I (be) on that train, I (die) in the crash.
13. (you/ tell) your parents if you (scratch) their car?
14. If I (have) a street map, I (not get) lost.
15. The dog (not eat) my dinner if I (not leave) the room.