Formy teraźniejsze czasownika 'to be' (być) am, is oraz are - test luk

Uzupełnij luki w zdaniach poprawnymi formami czasownika to be. Występują tu zdania twierdzące, pytania (pytajnik na końcu zdania) lub przeczenia ("not" w nawiasie). Możesz używac zarówno form pełnych, jak i skróconych (Podpowiedź: formy skrócone 'm, 's i 're występują zawsze z zaimkami osobowymi I, you, he..., natomiast w innych przypadkach różnie to bywa).
Po rozwiązaniu kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ". Aby wrócić na stronę kliknij "POWRÓT NA STRONĘ".

Możesz szybko przechodzić do następnego pola klawiszem "Tab"1. I (be) a doctor and my wife (be) an accountant.
2. My favourite sports (be) cycling and volleyball.
3. She (be) 22 years old.
4. I (be) a student. I go to junior high school.
5. Sue (be) married but her brother (not be).
6. This is my bike. It (be) red.
7. Her schoolbag (be) pink. Mine (be) yellow.
8. What time (be) the film?
9. It’s 9:20. You (be) late again.
10. Bob and I (be) good tennis players.
11. I (be) a taxi driver. My sister (be) a nurse.
12. These bags (be) heavy.
13. Your shoes (be) very dirty.
14. What (be) your favourite colour?
15. He (be) interested in sports.
16. Diamonds (not be) cheap. They (be) expensive.
17. Warsaw (be) in Poland.
18. London (not be) in the USA.
19. Where (be) Susan?
20. “Who (you/ be)?” “I (be) Scott.”